ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 3:57 am
40 Views
16vcux

ਖੱਬੀ ਲਾਇਨ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ
ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੌਹਣਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ