ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 4:39 am
117 Views
1f1rr8

ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ
ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ