ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 11:24 am
309 Views

ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾ
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕਰੋ
ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ
ਤਾ ਪਰਾਏ ਵੀ ਰੋਂ ਪੈਦੇ ਨੇ