ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 4:31 am
64 Views
1785z3

ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਡਰੈਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਟੋਹਰ ਨਵਾਬੀ ਆ
ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਵੀਰ ਦੁਆਬੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ L A ਤੋਂ ਲੈਕੇ B C ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਆ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਲਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਹੁਣ ਕੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੜਦੇ ਪੀਟਰ ਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੌਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ